Thom Beeld

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring is omschreven hoe wij als stichting omgaan met uw gegevens. De gegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld worden met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de AVG-wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geven in deze verklaring weer hoe wij dit doen.

Contactgegevens

Stichting The Thom Foundation, gevestigd Lammert Majoorlaan 42, 1401 RP Bussum
E-mail: info@thethomfoundation.nl
Hostprovider: Mihosnet, De Striptekenaar 76, 1336 CM Almere

Persoonsgegevens

Stichting The Thom Foundation verwerkt persoonsgegevens die wij via de e-mail ontvangen.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals aangegeven hierboven voor de verzending van onze nieuwsbrieven en voor informatie-uitwisseling met andere stichtingen in het kader van ingediende projectaanvragen.

Bankgegevens

IBAN-rekeningnummers en overige bankgegevens van donateurs (zowel particulieren als fondsen en stichtingen) worden niet door ons verwerkt. Deze bankgegevens blijven in de beveiligde omgeving van de bank staan. Deze gegevens vallen onder de verwerkers- en privacyverklaring van de ABN-Amro bank. The Thom Foundation als stichting doen dus niets met deze gegevens.

Foto- en beeldmateriaal

Foto's en logo's van personen, fondsen en stichtingen worden door ons alleen gepubliceerd na goedkeuring door de betrokken personen, donateurs, fondsen en stichtingen. Dit kan een publicatie zijn op o.a. sociale media, onze website, onze nieuwsbrieven en in het jaarverslag. Wij realiseren ons dat niet elke persoon of donateur publiekelijk genoemd of gezien wil worden. Dit standpunt respecteren wij.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

The Thom Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de bewaartermijnen voor de volgende gegevens. Met uw e-mailadres kun u zichzelf aan- en afmelden voor onze nieuwsbrief. Dit proces is geautomatiseerd. E-mailadressen die via toegezonden e-mail worden ontvangen worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het gewenste contact. Adresgegevens worden in principe niet geregistreerd. Deze gegevens kunnen wij bewaren naar aanleiding van uw aanvraag, vanuit een stichting, tot ondersteuning van een project of omdat wij u een verantwoording willen afgeven n.a.v. een donatie of een ander contact. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Bijzondere persoonsgegevens en de website

Onze website heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die gebaseerd zijn op leeftijd, geslacht, functie, herkomst, et cetera. We kunnen gegevens van onze websitebezoekers ook niet zien of controleren. Wij kunnen alleen het aantal bezoeken aan onze website zien. Als u er toch van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld via onze website, neem dan contact met ons op via info at thethomfoundation punt nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Delen van persoonsgegevens delen met derden

Stichting The Thom Foundation verstrekt geen informatie over uw e-mailadres, naam en adres aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken

De website van Stichting The Thom Foundation gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting The Thom Foundation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info at thethomfoundation punt nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uiteraard wordt de kopie van uw identiteitsbewijs direct na inzage vernietigd door ons.

We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting The Thom Foundation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting The Thom Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit betekent dat wij uitsluitend werken met computer-, website- en opslagsystemen die beveiligd zijn voor virussen, hackers, spyware en andere schadelijke software. Deze beveiliging wordt dagelijks voorzien van updates.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen voor ons hebben dan horen wij het graag.